Основи PostgreSQL

Створення нової бази даних

Додати користувача та базу данних якою він володітиме можна так:

$ sudo su - postgres  # Перемикаєся на користувача postgres
$ createuser -l -w webcon # Створюємо користувача, від імені якого будемо працювати з базою даних
$ createdb -O webcon webdb # Створюємо базу даних, якою володітиме наш новий користувач

Для того, щоб протестувати базу, можна до неї під'єднатись локально з консолі:

$ psql webdb webcon # Під'єднуємось до бази даних webdb від імені користувача webcon

webdb =>

Дозволити з'єдання

Знаходимо розташування файлу доступу до бази даних:

$ psql -U postgres
psql (12.3)
Type "help" for help.

postgres=# show hba_file;
       hba_file
------------------------------------
 /var/lib/pgsql/12/data/pg_hba.conf
(1 row)

Відкриваємо файл /var/lib/pgsql/12/data/pg_hba.confта додаємо чи модифікуємо наступні стрічки:

local all all      trust
host  all 127.0.0.1/32 trust